Márka adatlapok

Ezen az oldalon magyar márkák történetét mutatjuk be.

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Líra

A márka rövid bemutatása és története:

 

A Líra Könyv Zrt. 1993-ban ala­kult meg az ál­la­mi könyv­ter­jesz­tés rom­ja­in lét­re­jött ál­la­mi vál­la­lat­ból. A kez­de­ti idősza­kot a szo­ci­a­lis­ta nagy­vál­la­la­tok és a könyv­szak­ma vál­sá­ga egya­ránt jel­le­mez­te. Sze­ren­csé­re egy év­vel ké­sőbb a szak­ma nagy­vál­la­la­tai kö­zül el­sőként hir­det­ték meg a cég pri­va­ti­zá­lá­sát. Több­for­du­lós el­já­rás ered­mé­nye­ként 1994-ben a rend­­szer­vál­tás­sal együtt ala­kult ki­adók kon­zor­ci­u­ma vá­sá­rol­ta meg a nagy­ke­res­ke­dés­ből és 16 min­ta­bolt­ból ál­ló há­ló­za­tot, amely ki­vá­sár­lá­sok után a Láng Ki­adó és Hold­ing irányí­tá­sa alá ke­rült. Meg­kez­dő­dött a bolt­há­ló­zat kor­sze­rűsí­té­se. A könyv­szak­má­ban el­ső­ként ve­zet­tünk be szá­mí­tó­gé­pes áru­for­gal­mi rend­szert, a rak­tár­te­re­ket, pin­cé­ket le­he­tő­ség sze­rint el­adó­tér­ré ala­kí­tot­tuk, meg­kezd­tük az üz­le­tek fel­újí­tá­sát, és ahol er­re le­he­tő­ség volt, az üz­let­he­lyi­sé­gek meg­vá­sár­lá­sát. A me­nedzs­ment­tel kö­zö­sen vá­sá­rol­tuk meg a rend­kí­vül rossz ál­la­pot­ban le­vő Mag­ve­tő Ki­adót. A ki­lenc­ve­nes évek vé­gén új élet­re kel­tet­tük a leg­na­gyobb múl­tú ma­gyar könyv­­ki­adót, az At­he­na­e­u­mot.

1999-ben a hold­ing tu­laj­do­no­sai az áta­la­ku­lás mel­lett dön­töt­tek, és a Ko­lo­si csa­lád tu­laj­do­ná­ban lé­vő köny­ves cé­gek ki­vál­tak a vál­la­lat­ból. A Lí­ra cso­port et­től kezd­ve ismét fej­lő­dés­nek in­dult, és ha­ma­ro­san a ha­zai könyv­pi­ac egyik meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­jé­vé vált. Újabb bolt­nyi­tá­sok­kal és vá­sár­lá­sok­kal bő­vült a bolt­há­ló­zat. A Szé­che­nyi Terv tá­mo­ga­tá­sá­val ki­a­la­kí­tot­tuk és fo­lya­ma­to­san bővít­jük a szak­ma leg­na­gyobb fran­chi­se rend­sze­rét. A ha­gyo­má­nyos bel­vá­ro­si bol­tok mel­lett mind Bu­da­pes­ten, mind vi­dé­ken meg­je­len­tünk a be­vá­sár­ló­köz­pon­tok­ban, be­vá­sár­ló­par­kok­ban. El­sők kö­zött in­dí­tot­tunk in­ter­ne­tes könyv­áru­há­zat, a lira.hu-t. Fe­lé­lesz­tet­tük a Ró­zsa­völ­gyi és Tár­sa ha­gyo­má­nyos ki­adói te­vé­keny­sé­gét, majd a ki­adó­val és a két ze­ne­műbolt­tal új­já­a­la­kult az 1852-ben ala­pí­tott Ró­zsa­völ­gyi és Tár­sa cég, valamint meg­vá­sá­rol­tuk a nagy múl­tú Cor­vi­na Ki­adót. 2003-ban – a Lib­rot­ra­de-del kö­zö­sen – meg­vá­sá­rol­tuk a cég köz­pont­já­nak is helyet adó in­gat­lant. Jó­kor re­a­gál­va a könyv­szak­ma kon­szo­li­dá­ci­ó­já­ra, 2003 augusz­tu­sá­ban nyi­tot­tuk meg a leg­kor­sze­rűbb ha­zai könyvnagy­ke­res­ke­dést, amely rö­vi­de­sen pi­ac­ve­ze­tő­vé vált. Ma­nó Köny­vek né­ven elindítottuk a cég­cso­port gyermekkönyvkiadóját. A Magyar Könyvklub adatbázisának és te­vé­keny­sé­gei­nek 2006 végén történő megvásárlásával lehetőség nyílt arra, hogy 2007-ben elindítsuk a Líra Könyvklubot, amely 70000 tagjával az ország leg­na­gyobb könyvvásárló közössége. 2007 végétől a cégcsoport a multinacionális bevásárlóközpontok fő könyvbeszállítója lett.

A cég­cso­port ki­a­la­kí­tá­sa szer­ve­ze­ti áta­la­ku­lá­sok­kal is járt. A rész­vény­tár­sa­ság ke­re­té­ben cent­ra­li­zál­tuk a gaz­da­sá­gi és pénz­ügyi irá­nyí­tást, a köny­ve­lést, a keres­kedel­met és a mar­ke­ting te­vé­keny­sé­get, az in­gat­lan­menedzs­men­tet és az in­for­ma­ti­kát. Ge­ne­rá­ci­ó­vál­tást haj­­tot­­tunk vég­re az in­for­ma­ti­kai rend­szer­ben, és ki­fej­lesz­tet­tünk egy új áru­for­gal­mi rend­szert.

Kü­lö­nös öröm szá­munk­ra, hogy szá­mos ran­gos el­is­me­rés­ben ré­sze­sül­tek szer­zőink és cég­cso­por­tunk vál­lal­ko­zá­sai. Az el­ső ma­gyar iro­dal­mi No­bel-dí­jat 2002-ben Ker­tész Im­re kap­ta, aki­nek élet­mű­so­ro­za­tát már a ki­lenc­ve­nes évek­ben meg­je­len­tet­te a Mag­ve­tő. A Ma­gyar Iro­dal­mi Dí­jat ala­pí­tá­sa után négy éven keresztül Mag­ve­tős szer­ző (Es­ter­házy Pé­ter, Bo­dor Ádám, Szi­lá­gyi Ist­ván, Par­ti Nagy La­jos) kap­ta, majd 2006-ban Spi­ró György, 2007-ben Rakovszky Zsuzsa. A lé­nye­gé­ben en­nek he­lyé­be lé­pő Aegon Művé­sze­ti Dí­jat 2008-ban Térey János, 2009-ben Jónás Tamás nyer­te el. 2006-ban Dar­va­si Lász­ló és Var­ró Dá­ni­el kötetei az év gye­r­­mekköny­­vei lettek, 2008-ban Kovács András Ferenc verseskötete kapta ugyanezt az elismerést. 1997-ben Ker­tész Im­re, 2002-ben az At­he­na­e­u­mnál for­dí­tás­ban megjelentetett Lawren­ce Nor­folk, majd 2005-ben Pa­u­lo Co­el­ho kap­ta a Bu­da­pest Nagy­dí­jat. A Mag­ve­tő Ki­adó sok-sok do­bo­gós he­lye­zés mel­lett 2003 és 2006 után 2010-ben ismét Az Év Ki­adó­ja lett. A Lí­ra csoport Az Év Könyv­ke­res­ke­dô­je-díj ed­di­gi ki­osz­tá­sa­in két­szer má­so­dik, ötször har­ma­dik he­lye­zést ért el. Szer­ző­ink kö­zül töb­ben kap­tak Kos­suth-díjat, ma­gas ál­la­mi és mű­vé­sze­ti ki­tün­te­té­se­ket, s az utób­bi évek­ben négy mun­ka­tár­sunk kapott kor­mány­ki­tün­te­tést. A Cor­vi­na Ki­adó művé­sze­ti al­bu­mai és a Mag­ve­tő szé­pi­ro­dal­mi ki­ad­vá­nyai több­ díjat nyer­tek a Szép Ma­gyar Könyv ver­senyen.

A Lí­ra cso­port nagy súlyt he­lyez vá­sár­lói pon­tos és ala­pos tá­jé­koz­ta­tá­sá­ra. Meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­ként va­gyunk je­len min­den je­len­tősebb ha­zai köny­ves ese­mé­nyen, vá­sá­ron. Jó kap­cso­la­tot ápolunk a saj­tó­val, köteteinkről mértékadó lapok közölnek kritikát, ajánlót. Hir­de­té­se­ink rend­­sze­re­sen je­len van­nak a rá­di­ók­ban és a na­pi­la­pok­ban, iro­dal­mi és köny­ves újsá­gok­ban. Kétha­von­ta sa­ját ma­ga­zint je­len­te­tünk meg, amely min­den köny­ves­bol­tunk­ban ren­del­ke­zé­sre áll.

A vál­la­lat­cso­port ga­z­­da­sá­gi-pénz­ügyi fej­lődé­se is igen di­na­mi­kus. A kon­szo­li­dált net­tó ár­be­vé­tel öt év alatt kö­zel meg­há­rom­szo­ro­zó­dott, és ter­ve­ink sze­rint 2009-ben megközelíti a tíz­mil­li­árd fo­rin­tot.

A cég­cso­port a könyv­szak­ma egyik leg­je­len­tő­sebb vál­lal­ko­zá­sa. Öt­mil­li­ár­dos ke­res­ke­del­mi for­gal­munk tíz szá­za­lé­kos pi­a­ci ré­sze­se­dést je­lent. Di­na­mi­ku­san nö­vek­vő bolt­há­ló­­zatunk mel­lett a könyv-nagy­ke­res­ke­de­lem­ben és a ze­ne­mű-ke­res­ke­de­lem­ben is pi­ac­ve­ze­tők va­gyunk.

A ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­get jól egé­szí­ti ki in­ter­ne­tes kis- és nagy­ke­res­ke­désünk, va­la­mint klub­rend­sze­rünk. 2009-ben kiadói te­vé­keny­sé­günk fo­gyasz­tói áron meghaladta a két­mil­li­árd forin­t, így mind for­ga­lom­ban, mind az éven­te meg­je­le­nő 300 cí­met és kö­zel egy­mil­lió pél­dány köny­vet te­kint­ve az öt leg­na­gyobb ki­adói cso­port kö­zé tar­to­zunk.

A magyar nyelvű könyvkiadás egyik leg­jelentősebb része a Líra cég­cso­porthoz tartozó kiadók tevé­keny­­sé­ge. A Mag­vető és a Corvina kia­dó több mint ötven­éves múltra te­kint vissza, az Athenaeum Kiadó és a Rózsavölgyi és Tár­sa másfél év­szá­zados hagyományt ele­venített fel. Ezek a márkák jól ismer­tek a ma­gyar olvasók előtt.

 

Weboldal: http://www.lira.hu

Kapcsolat:

Líra könyv Zrt.

Cím: 1072 Budapest,

Rákóczi út 14
Telefon: +36 (40) 365 879 
E-mail: ugyfelszolgalat@fo.hu