Márka adatlapok

Ezen az oldalon magyar márkák történetét mutatjuk be.

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Medián

 

A Me­di­án 1989-ben ala­kult a szak­má­ban az el­ső ma­gán­vál­lal­ko­zás­ként, je­len­leg is tisz­tán ha­zai tu­laj­don­ban lé­vő cég.

A cég for­gal­má­nak na­gyobb ré­szét ki­te­vő pi­ac­ku­ta­tá­sok mel­lett mind­vé­gig nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­tot­tunk a tár­sa­da­lom­ku­ta­tás­nak és a po­li­ti­kai köz­vé­le­mény fo­lya­ma­tos vizs­gá­la­tá­nak. A tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai ku­ta­tá­sok kö­rül­be­lül egy­har­ma­dát te­szik ki a Me­di­án for­gal­má­nak; a te­vé­keny­ség na­gyobb ré­szét az üz­le­ti - el­ső­sor­ban mul­ti­na­ci­o­ná­lis meg­ren­de­lők szá­má­ra vég­zett – ku­ta­tá­sok ké­pe­zik.

Az In­té­zet te­vé­keny­sé­gét a mód­szer­ta­ni sok­ré­tű­ség, az egy­mást ki­egé­szí­tő és kont­rol­lá­ló ku­ta­tá­si tech­ni­kák al­kal­ma­zá­sa, a kvan­ti­ta­tív és kva­li­ta­tív mód­sze­rek öt­vö­zé­se jel­lem­zi. A szak­mai meg­bíz­ha­tó­sá­got azok a pon­tos elő­re­jel­zé­sek iga­zol­ják, ame­lyek­kel a Me­di­án a négy­éven­kén­ti par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok ide­jén je­lent­ke­zik.

Az in­té­zet full-ser­vi­ce pi­ac­ku­ta­tá­si szol­gál­ta­tást nyújt: mind kvan­ti­ta­tív ku­ta­tá­sok­ban (kis- és nagy­min­tás kér­dő­íves fel­mé­ré­sek, sze­mé­lyes és te­le­fo­nos meg­kér­de­zé­sek, la­kos­sá­gi és busi­ness-to-busi­ness meg­kér­de­zé­sek, ad-hoc és trac­king jel­le­gű sur­veyk) mind kva­li­ta­tív ku­ta­tá­sok­ban (egyé­ni mély­in­ter­júk, fó­kusz­cso­por­tok, kre­a­tív cso­por­tok, brain­stor­min­gok), to­váb­bá pró­ba­vá­sár­lá­sok­ban nem­zet­kö­zi szín­vo­na­lon tö­rek­szik a meg­ren­de­lők igé­nye­i­nek ki­elé­gí­té­sé­re.

A Me­di­án a 90-es évek ele­je óta fo­lya­ma­to­san és rend­sze­re­sen mű­köd­tet om­ni­busz-fel­mé­rést, amely hó­nap­ról hó­nap­ra 1200 fős rep­re­zen­ta­tív min­tán gyűjt ada­to­kat a tár­sa­da­lom gaz­da­sá­gi-po­li­ti­kai tu­dat­ál­la­po­tá­ról.

A Me­di­án 1990 óta rend­sze­re­sen ké­szít mé­dia­elem­zé­se­ket az or­szá­gos és he­lyi la­pok, rá­dió– és té­vé­adók kö­zön­sé­gé­nek össze­té­te­lé­ről, szo­ká­sa­i­ról és igé­nye­i­ről, a la­pok és a mű­so­rok tar­tal­má­ról.

A web­AU­DIT pi­ac­ve­ze­tő a ma­gyar­or­szá­gi in­ter­ne­tes for­ga­lom­mé­rés­ben. A mér­ték­adó nem­zet­kö­zi szab­vá­nyok­nak és aján­lá­sok­nak meg­fe­le­lő lá­to­ga­tott­sá­gi ada­tok mel­lett az au­di­tált site-ok for­ga­lom­ana­lí­zi­sét se­gí­tő sta­tisz­ti­kák szé­les pa­let­tá­ját szol­gál­tat­ja. Egye­dül­ál­ló de­mog­rá­fi­ai sta­tisz­ti­kái le­he­tő­vé te­szik a lá­to­ga­tók össze­té­te­lé­nek gyors és ha­té­kony elem­zé­sét.

Ez a szol­gál­ta­tás egé­szült ki 2008-ban a GfK Hun­gá­ri­á­val kö­zö­sen ki­fej­lesz­tett web­AU­DI­EN­CE cso­mag­gal, amely­ben nem­csak alap­ve­tő de­mog­rá­fi­ai is­mér­vek men­tén vá­lik le­he­tő­vé az egyes au­di­tált site-ok lá­to­ga­tó­kö­zön­sé­gé­nek elem­zé­se, ha­nem kö­zel 600 vál­to­zó se­gí­ti az elem­zést és mé­dia­ter­vek ké­szí­té­sét.

Weboldal: http://www.median.hu/

Kapcsolat:
MEDIÁN Közvélemény- és Piackutató Szolgáltató Kft.

Cím: 1055 Budapest,

Szent István körút 23.
Telefon: +36 (1) 250 4322, +36 (30) 491 0144
Fax: +36 (1) 250 4346
E-mail: median@median.hu